Forespørsel om leie av kjøretøy/henger:
Velg kjøretøy/henger:
Velg periode:

Takk for din henvendelse!

VILKÅR OG BETINGELSER

BETALING: – Betaling av leie skjer etterskuddsvis. Faktura sendes til oppgitt epostadresse i bestillingsskjemaet. (Dette kan ta noen dager på grunn av eventuelle bompengepasseringer). 

ALDERSGRENSE/SJÅFØRER: – Minimumsalder for leie av kjøretøy/tilhenger er 23 år. Alle sjåfører må ha hatt førerkort i minimum 2 år. Dersom man ønsker ekstra sjåfør kommer et tillegg på 35,- pr. døgn.

TILLEGGSFORSIKRING: – Mot et tillegg på 100,- pr. døgn, kan egenandelen reduseres til kroner 6000,-. Uten tilleggsforsikring er vår egenandel 12000 kroner. Tegning av tilleggsforsikring må gjøres ved bestilling. 

DRIVSTOFF: – Alle våre kjøretøy leies ut med full tank, og skal leveres med full tank. NB! Pris pr. etterfylling er 200,- ink. mva. I tillegg til 19,- pr. liter på drivstoff. 

BOMVEIER/AUTOPASS: – Alle våre kjøretøy er utstyrt med AutoPass-brikke. Dine passeringer vil bli automatisk registrert og belastet på tilsendt faktura. NB! Det er ikke lov å fjerne, flytte eller bytte AutoPass-brikken fra kjøretøyet. 

KJØRELENGDE: – Alle priser på liten varebil, stor varebil og minibuss inkluderer kjørelengde på 300 kilometer. Ønsker kunden lenger kjørelengde kommer et tillegg på 2 kroner inn. mva pr. kilometer.

UTLEVERING/TILBAKELEVERING: – Kunden henter og leverer selv kjøretøy ved vår stasjon på Fintlandsmonan næringsområde. Nøkkel hentes ut av nummerert kodeboks på stasjonen. (kode sendes i forkant på e-post). 

Ved innlevering skal kjøretøy være rengjort utvendig/innvendig, samt ryddet og fri for søppel innvendig. 

– Dersom kunden ønsker utlevering/tilbakelevering et annet sted, kan det sendes en forespørsel om mulighet for dette via bestillingsskjema. (Denne tjenesten blir belastet faktura etter avtale). 

PARKERINGSGEBYR: – Dersom kunden blir ilagt gebyr for feilparkering er dette kundens ansvar, og gebyr/bot må betales omgående. NB! Manglende betaling for parkering vil medføre et krav mot leietaker personlig. 

ØVRIGE TILLEGGSGEBYRER: – Dersom bilnøkler mistes eller ødelegges kommer et gebyr på 5000,- inkl. mva.

– Det er ikke tillatt å ha med dyr eller røyke i våre kjøretøy. Et gebyr på inntil 3500,- pluss mva vil bli belastet ditt leieforhold dersom dette ikke overholdes. 

– Dersom kjøretøy ikke leveres tilbake innenfor avtalt tid vil enhver rabatt, forsikring eller særavtale kunne kanselleres av utleier. Leietager må automatisk betale for ny utleieperioden og eventuelt fremskaffelse av nytt kjøretøy for utleie. 

ØVRIGE VILKÅR: (Norges bilutleieforbugnds levevilkår)

1. Leieforholdetsvarighet (Dersom noen av vilkårene kommer i konflikt, gjelder de vilkår som er nevnt ovenfor)

Leieforholdet gjelder det kjøretøy som er nevnt på forsiden av denne kontrakt i den tidsperiode som er angitt. Kjøretøyet skal tilbakeleveres senest på det avtalte tidspunkt.

Tilbakelevering anses for å ha skjedd når både kjøretøy og bilnøkler er kommet i utleiers besittelse innenfor utleiestasjonens ordinære åpningstid. Dersom kjøretøy og bilnøkler tilbakeleveres utenfor utleiestasjonens ordinære åpningstid gjelder tilbakeleveringen fra førstkommende virkedag. Dersom det foreligger saklig grunn kan utleier kreve kjøretøyet tilbakelevert på et tidligere tidspunkt enn det avtalte. Leietaker kan kreve grunnen oppgitt uten at dette har betydning for plikten til å tilbakelevere kjøretøyet. Leieforholdet kan forlenges etter forutgående avtale med utleier.

Utleier har rett til å hente kjøretøyet etter utløpet av den avtalte leieperioden, jfr. Tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13, jfr. § 13-1. Kostnadene knyttet til dette dekkes av leietaker.

Ved overskridelse av det avtalte tilbakeleveringstidspunkt eller annet grovt brudd på leievilkårene, vil enhver rabatt, forsikring eller særavtale kunne kanselleres av utleier.

2. Leietakersansvar

I leieperioden og helt til kjøretøyet er levert tilbake til utleier, bærer leietaker alt ansvar for kjøretøyet og bruken av det.

Leietaker plikter å betale følgende:

 • Leiens pris slik den er avtalt i leieavtalen.

 • Forsikringspremier slik det er avtalt i leieavtalen.

 • Pris for tilbakelagt kjørelengde slik det er avtalt i leieavtalen.

 • Ikke etterfylt drivstoff, med et påslag på 20 % i forhold til veiledende pris

  eventuelt et høyere tillegg og/eller gebyr dersom dette er avtalt på

  leiekontraktens forside.

 • Pris for enveisleie dersom dette er avtalt i leiekontrakten

 • Eventuelle kostnader i sammenheng med tilbaketransport av kjøretøyet

  dersom dette tilbakeleveres på annet sted enn avtalt.

 • Enhver kostnad i forbindelse med bompenger, veiprising eller lignende med

  tillegg av merverdiavgift og den margin utleier eventuelt beregner.

 • Parkeringsgebyrer eller andre gebyrer, avgifter, forelegg eller andre pålegg

  der bileier (utleier) hefter solidarisk med bilfører (leietaker).

 • Enhver skade som oppstår på kjøretøyet i leieperioden, herunder også hærverk og tyveri, dog begrenset oppad til eventuelt avtalt egenandel. Det beregnes imidlertid én egenandel per skadetilfelle.

 • Foruten skader står leietaker også økonomisk ansvarlig for særskilt rengjøring – innvendig og utvendig - av særlig/spesielt tilsmusset bil, f eks rengjøring etter hund eller røyking, eller etter kjøring på oljegrus, fersk asfalt/veimerking, leire, gjørme eller annet innvendig eller utvendig smuss som krever ekstraordinær arbeid.

 • Avsavn etter forsikringsselskapenes satser, det vil si det tap utleier lider som følge av at kjøretøyet er ute av trafikk.

 • Dersom leietaker ved skadetilfelle har opptrådt uaktsomt, har brutt leievilkårene eller vegtrafikkloven vil han kunne måtte betale en større del av skaden enn det den avtalte egenandel tilsier.

 • Ved forsett, grov uaktsomhet eller grove brudd på leievilkår eller vegtrafikklov vil leietaker måtte stå fullt ut økonomisk ansvarlig for skaden.

 • Utleiers utgifter til inndrivelse av leietakers forpliktelser, herunder alle lovlige gebyrer ved inndrivelse av slike beløp. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember nr. 100 1976, fra forfall og til betaling skjer.

3. Leietakersplikter

3.1. Undersøkelsesplikt

Leietaker plikter så langt det lar seg gjøre å undersøke kjøretøyet umiddelbart etter at dette er stillet til leietakers rådighet samt å forvisse seg om at alle skader er notert på leieavtalen eller et vedlegg til denne.

Leietaker plikter å gjøre seg kjent med de regler som gjelder det leide kjøretøy spesielt og norske trafikkregler generelt.

Utenlandske leietakere har en særlig plikt til å sette seg inn i relevante førekortbestemmelser og regler med hensyn til alkohol-/medisinbruk og trafikk.

3.2. Vedlikeholdsplikt

Leietaker skal i leieperioden sørge for at kjøretøyet blir vedlikeholdt med hensyn til smøreoljer, kjølevann, lufttrykk i dekk og lignende. Ved tvil om vedlikehold skal utleier kontaktes.

3.3. Plikter med hensyn til bruken av kjøretøyet

Leietaker plikter å behandle og bruke kjøretøyet på forsvarlig måte, og ikke:

 • Disponere over kjøretøyet uten å ha kontrollert at de nødvendige tillatelser

  for å føre kjøretøyet besittes med hensyn til kjøretøyets art og dets bruk.

 • Ta kjøretøyet ut av landet, med mindre skriftlig samtykke fra utleier er

  innhentet

2

 • Mot vederlag befordre passasjerer.

 • Benytte kjøretøyet i ulovlig øyemed eller på ulovlig måte, herunder, men

  ikke begrenset til, følgende eksempler på ulovlig benyttelse:.

Kjøre i alkohol- og/eller narkotikapåvirket og/eller svekket tilstand.  Befordre flere passasjerer og/eller tyngre last enn kjøretøyet er

registrert for.
Forstyrre eller endre kjøretøyets kilometerteller.

 • Overlate kjøretøyet til andre eller la det kjøres av annen sjåfør enn godkjent av utleier.

 • Benytte kjøretøyet til konkurranse, fartsprøve eller annen form for testkjøring.

 • Benytte kjøretøyet til øvelseskjøring.

 • Slepe, skyve eller flytte annet kjøretøy.

 • Forlate kjøretøyet ulåst eller på en slik måte at det kan benyttes av andre.

 • Fylle feil drivstoff.

 • Fjerne bompengebrikke, eller bytte denne med en annen brikke.

 • Sikre, fastgjøre eller emballere last for dårlig slik at kjøretøy, personer eller

  omgivelser skades.

 • Utsette interiøret for varme eller skarpe gjenstander eller væsker som kan

  etse eller sette flekker.

 • Felgkjøre dekk.

 • Parkere ved hustak der det er oppsatt anvisere for takras(?) eller hvor det

  åpenbart er fare for takras.

 • Bruke snøkjettinger eller annet utstyr på en slik måte at de skader

  kjøretøyets karosseri eller understell.

 • Kjøre kjøretøyet inn på noe fysisk utilgjengelig med hensyn til kjøretøyets

  høyde, bredde eller lengde.

 • Kjøre utenfor offentlig vei eller i område stengt for alminnelig ferdsel.

  4. Utleiers plikter

  Utleier plikter til avtalt tid og på avtalt sted å stille kjøretøyet til leietakers rådighet.

  Kjøretøyet skal være i god og forskriftsmessig stand og inneholde minst 20 liter drivstoff eller oppladede batterier for elektriske biler.

  Utleier plikter å holde kjøretøyet ansvarsforsikret i samsvar med bilansvarslovens regler.

  Utleier plikter å inspisere kjøretøyet for skader innen 6 timer etter innlevering, eventuelle funn og/eller krav må være meddelt leietaker innen 24 timer etter innlevering. Fristen løper kun innenfor stasjonens åpningstider. Se for øvrig pkt. 1.

  5. Leietakers rettigheter

  Dersom utleier i vesentlig grad misligholder sine forpliktelser etter avtalen kan leietaker heve leiekontrakten. Utleier må imidlertid gis rimelig anledning til å avhjelpe

3

misligholdet ved retting eller omlevering. Dersom retting eller omlevering ikke er aktuelt eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at leietakeren har klaget over mangelen, kan leietakeren kreve forholdsmessig prisavslag.

Leietaker kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av utleiers mislighold, for så vidt utleier ikke godtgjør at misligholdet eller årsaken til dette skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgende av. Erstatning for indirekte tap, så som driftsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller tap som følge av skade på annet enn utleiebilene, jf. kriteriene som brukes i kjøpslovens § 67, kan kun kreves dersom utleier har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Leietaker taper sin rett til å påberope mislighold, det være seg mangel eller forsinkelse, dersom han ikke innen rimelig tid etter han har oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet gir utleier melding om dette.

Tekniske feil som måtte oppstå eller komme til leietakers kunnskap i leieperioden, og som kan utbedres innen en tid som står i rimelig forhold til leietakers behov og leietiden, gir ikke leietaker rett til å avbryte leieforholdet. Om leietaker likevel velger å avbryte leieforholdet, vil leietaker være ansvarlig for leien i leieperioden, dog med fradrag av den tid som ville medgått til utbedring. Leietakeren er videre ansvarlig for de utgifter utleieren blir påført i forbindelse med å få kjøretøyet brakt tilbake til utleiers stasjon. Dersom reparasjon ikke kan besørges innenfor den nevnte frist, avgjør utleieren om han vil levere nytt kjøretøy til leietaker for fortsettelse av leieforholdet eller om leieforholdet skal anses som opphørt fra den tid da utleieren fikk melding om forholdet fra leietaker. Utleier besørger i så fall kjøretøyet tilbaketransportert for egen regning, og utleieren er da uten ansvar for leietakers eventuelle tap eller forpliktelser.

6. Ansvarsfraskrivelse

Utleier har intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som av leietaker eller annen person er etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet.

Utleier fraskriver seg ethvert ansvar overfor leietaker med hensyn til tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med leieforholdet, utover ansvar beskrevet ovenfor.

Utleier har intet ansvar for montering av tilleggsutstyr som f eks skistativ, barnesete, GPS mv. Leietaker har selv ansvar for at utstyret er korrekt og forskriftsmessig montert.

7. Sikkerhet og oppgjør

Utleier kan kreve at leietaker stiller sikkerhet for kjøretøyet og for det økonomiske ansvar som følger av leieforholdet. Sikkerheten kan stilles i form av reservasjon på debet-/kredittkort, bankinnskudd, kontantbeløp eller annen form for depositum som måtte avtales mellom partene.

4

Leietaker aksepterer at utleier kan belaste leietakers debet-/kredittkortreservasjon eller depositum for leiebeløp basert på tid og kjørelengde, bompenger og andre gebyrer eller avgifter samt drivstoff og evt. vedlikehold.

8. Avtaleformaliteter

8.1 Endringer

Tillegg til og endringer av leievilkårene i denne avtale er bindende kun dersom de foreligger i skriftlig overenskomst.

8.2 Lovvalg

Denne kontrakt er underlagt norsk rett.

8.3 Verneting

Leietaker vedtar det av utleiers forretningssted er hvor kontrakt inngått, dvs. kontraktsverneting i henhold til tvisteloven § 4-5(2), jf. § 4-6, som verneting i anledning tvister som oppstår i forbindelse med leieforholdet.